Producenci
Promocje
CHARYZMATYK
CHARYZMATYK
39,90 zł 33,00 zł
szt.
TRZY DNI CIEMNOŚCI
TRZY DNI CIEMNOŚCI
19,90 zł 17,90 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PARUZJA

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.paruzja.com.

Sprzedającym jest Wydawnictwo Paruzja  w ramach Studia MBG Magdalena Geisler z siedzibą w Krakowie (31-340 Kraków, ul. hełmońskiego 72a/16 ), NIP: 6772150607, REGON: 364487193

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej: wydawnictwo@paruzja.com 

DEFINICJE

§ 1

1 Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2 Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; użytkownik, który w ramach Sklepu dokonał Zamówienia lub zawarł Umowę sprzedaży.

3 Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może kupić w Sklepie, wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

5 Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.niemagotu.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

6 Strona Umowy – Sprzedający i Klient.

7 Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.paruzja.com

8 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

9 Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu 

ZASADY OGÓLNE

§ 2

1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2 Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych lub praw osób trzecich.

4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3

1 Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2 Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu wyłącznie elektronicznie, poprzez wypełnienie formularzu zamówienia.

3 Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw technicznych.

4 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5 W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.

6 Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia.

7 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia następuje w dniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, chyba że postanowiono inaczej. Z tym zastrzeżeniem maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

§ 4

1 Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki albo może je opóźnić.

2 Produkt jest dostarczany za pośrednictwem INPOST (do ceny przesyłki doliczony został koszt pakowania).

3 Produkt dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).

4 Klient jest obciążany kosztami dostawy, określonymi w cenniku dostawy, znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.

5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6 W/w reguły dotyczą wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jej zasady (w tym koszty) określane są indywidualnie.

PŁATNOŚCI

§ 5

1 Płatność za zamówiony produkt może nastąpić:

a) przelewem standardowym – na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w mBanku nr 27 1140 2004 0000 3102 7623 6040,

b) przelewem natychmiastowym

c) kartą kredytową: 


* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Blue Media S.A.

3 W przypadku stwierdzenia braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować zamówienie.

ODBIÓR TOWARU

§ 6

1 Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę będą uzgadniane indywidualnie z Klientem.

2 Przed odebraniem przesyłki z Poczty Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient winien nie przyjąć przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki podczas transportu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

1 Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta. Prawo to przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2 W celu odstąpienia od umowy Klient informuje Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na podany wyżej adres Sprzedającego. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia wskazanego przez Sprzedającego, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3 W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli Klient otrzymał rzecz w związku z umową, zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, na podany wyżej adres Sprzedającego.

4 Produkt zwracany w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony i nie będzie nosił znamion używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien zwracany Produkt odesłać na własny koszt na podany wyżej adres Sprzedającego. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do przesyłki zwrotnej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oznaczyć przesyłkę napisem „ZWROT”.

5 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6 W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) zawartej w drodze aukcji publicznej;

i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

PROCEDURA REKLAMACJI

§ 8

1 Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące Umowy, jeśli Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

2 Jeżeli otrzymany Produkt ma wady, reklamowany Produkt wraz z pisemnym oświadczeniem Klienta, określającym imię, nazwisko, adres, adres e- mail Klienta, dowód zakupu Produktu, rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposoby realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego na jego adres podany wyżej.

3 Sprzedający może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli – mimo prośby o uzupełnienie – wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.

4 Naprawiony lub wymieniony Produkt zostanie odesłany Klientowi na koszt Sprzedającego.

5 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego poprawnie złożonej reklamacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1 Administratorem danych przekazywanych przez Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako ,,RODO”) jest Sprzedający.

2 Dane kontaktowe Sprzedającego znajdują się na początku Regulaminu.

3 Sprzedający przetwarza dane wskazane przez Klienta w formularzu Zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres mail.

4 Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu:

a) wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży, w tym przyjęcia Zamówienia, przygotowania Produktów do wysyłki czy przekazania Produktów do wysyłki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

b) sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

c) windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

d) obrony przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

e) marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

f) obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

g) wystawiania faktur/paragonów oraz przyjmowania płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

h) realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

i) kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda Klienta);

j) przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych Produktów na podany adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda Klienta).

5 Odbiorcami danych osobowych Klientów są pracownicy Sprzedającego, a także firmy kurierskie. Nadto, na podstawie umowy powierzenia, odbiorcami mogą być również biura rachunkowe i podmioty zajmujące się windykacją należności.

6 Okres przechowywania danych wynosi:

a) w zakresie danych znajdujących się w formularzu Zamówienia – do przedawnienia roszczeń Klienta, który wynosi 10 lat od dnia rozwiązania umowy (z tym, że w przypadku wprowadzenia nowelizacji kodeksu cywilnego okres ten będzie wynosił 6 lat od dnia rozwiązania umowy);

b) w zakresie danych zawartych na fakturach i paragonach – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku zgodnie z wymogami przepisów prawa.

7 Sprzedający zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

8 Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z tym że bez podania danych nie może dojść do zawarcia Umowy Sprzedaży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujących ustaw.

2 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów zawartych między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4 Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5 Niniejszy regulamin został aktualizowany w dniu 04 kwietnia 2019 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl